Onderweg naar eigen kracht

UWV Re-integratie

Wij ondersteunen bij de verschillende re-integratiediensten van UWV.

Met behulp van de methodiek van het Competentiegericht Begeleiden, bieden wij mensen een perspectief, door het denken in mogelijkheden en het ontwikkelen van talenten. Ieder mens is uniek en moet de mogelijkheid krijgen en/of nemen, om op zijn of haar manier te participeren in de maatschappij.

Modulaire re- integratiediensten

Deze dienst is bedoeld voor klanten met een grote afstand tot het maatschappelijk verkeer die (nog) niet in staat zijn om deel te nemen aan “Werkfit maken” of “Naar werk”. Zij hebben geen of weinig contact met anderen, buiten de eigen huiselijke kring. Participatie interventie is gericht op het ondersteunen bij het verwerken van en het omgaan met (ernstige) belemmeringen. Het doel is dat men zodanig wordt geactiveerd, dat er wordt deelgenomen aan een (breder) sociaal netwerk buitenshuis in een niet georganiseerd verband. De duur van de interventie is maximaal 5 maanden, maximaal 20 begeleidingsuren.

Deze dienst is bedoeld voor mensen met een grote afstand tot het maatschappelijk verkeer die (nog) niet in staat zijn om deel te nemen aan “Werkfit maken” of “Naar werk”. Het doel is om de fysieke en psychische weerbaarheid te verhogen. Het bestaat uit meerdere sessies waarbij wordt gewerkt aan het versterken, uitbreiden, structureren en bestendigen van de sociale activiteiten. Onze coaches richten zich op het ontwikkelen/ versterken van zelfvertrouwen en het leren omgaan met beperkingen en geven inzicht in mogelijk sociale netwerken. We focussen ons niet op de beperkingen, maar op de mogelijkheden. Het resultaat is dat er aantoonbaar deelgenomen wordt aan gestructureerde activiteiten in georganiseerd verband, denk hierbij aan vrijwilligerswerk of het regelmatig beoefenen van sport in groepsverband. De duur is maximaal 5 maanden, maximaal 20 begeleidingsuren.

Deze dienst is bedoeld voor mensen die ondersteuning nodig hebben bij het volgen van een opleiding. Scholing is voor hen noodzakelijk om weer aan het werk te kunnen. Het gaat hierbij om personen die “Werkfit” zijn (gemaakt). Het doel is het aanbrengen van focus op scholing. Het volgen van scholing vraagt dat er, binnen een beperkt tijdsbestek van maximaal 1 jaar, gestructureerd en planmatig taken en opdrachten die verband houden met scholing worden uitgevoerd. De begeleiding bestaat uit meerdere sessies ter ondersteunen bij het uitvoeren van taken en verantwoordelijkheden die verband houden met de gevolgde scholing. Er wordt aangeleerd en ondersteunt om planmatig te werken en om de scholing te blijven volgen en succesvol af te ronden. Het resultaat moet zijn dat, de door het UWV noodzakelijk geachte scholing, volledig is doorlopen en, waar van toepassing, de toetsen zijn behaald. De duur is maximaal 12 maanden, maximaal 48 begeleidingsuren bij scholing van 1 jaar (gemiddelde van 4 uur per maand).

Werkfit maken

Deze dienst is bedoeld voor mensen die nog niet in staat zijn deel te nemen aan een traject “Naar werk”. Het doel is om de klant zodanig te versterken dat hij of zij na afloop van het traject geschikt is om het werk te hervatten en er geen belemmeringen meer in de persoonlijke- of leefsfeer zijn die hen hindert om aan het werk te gaan.

Het traject bestaat uit drie hoofdactiviteiten:

  • Het versterken van de werknemersvaardigheden; o.a. gericht op het opbouwen van arbeidsritme en het bepalen van belastbaarheid op een werkervaringsplek; het leren onder leiding en toezicht te werken en het (zelfstandig) uitvoeren van taken en opdrachten.
  • Het verbeteren van de persoonlijke effectiviteit; het leren fysieke en psychische weerbaarheid te verhogen; het leren omgaan met belemmeringen en het beheersbaar maken van problematiek, zoals schuldsanering/ verslavingszorg en medische zorg.
  • Het in beeld brengen van de arbeidsmarktpositie; het ondersteunen bij het verkrijgen van een realistische kijk op de capaciteiten en vaardigheden in relatie tot de arbeidsmarkt; het ondersteunen bij een zoekrichting die past bij opleiding, interesses, wensen en werkervaring.

Het resultaat is dat, eventueel na het volgen van scholing, het werk hervat kan worden. Dat betekent niet dat er geen belemmeringen meer bestaan, maar dat men met deze belemmeringen heeft leren omgaan. Er kan worden bemiddeld naar werk.
De duur is maximaal 18 maanden, maximaal 40 begeleidingsuren.

Naar werk

Deze dienst is bedoeld voor mensen die in staat zijn om het werk te gaan hervatten. Het doel is dat je het werk dusdanig lang hervat, tenminste 3 maanden aaneengesloten, dat er van een plaatsing kan worden gesproken. Het traject bestaat uit activiteiten die zijn gericht op de concrete werkhervatting van loon- of inkomensvormende arbeid. Denk hierbij aan:

Het schrijven van sollicitatiebrieven; het opstellen van een portfolio en het plaatsen hiervan; een sollicitatietraining; het benaderen van werkgevers; het beoordelen van de werkplek; en de nazorg.

Het resultaat is nieuw, passend en duurzaam werk. De duur is maximaal 9 maanden, maximaal 25 begeleidingsuren.