Onderweg naar eigen kracht

Budgetcoaching

Budget CoachingBudgetcoaching hulpvrager

Bij budgetcoaching streven wij naar het vergroten van de financiële zelfredzaamheid van de hulpvrager.

Ons doel is dat de klant zelfstandig zijn financiële huishouden kan voeren en op termijn duurzaam zonder financiële problemen kan leven.

Preventief inzetten budgetcoaching

Een budgetcoach/consulent van BalansZorg Begeleiding, kan ook preventief worden ingezet voor burgers die in de problemen dreigen te komen.

Zodra zij in de schuldsanering belanden, wordt het oplossen van de financiële problemen een lastige, kostbare en vaak langdurende zaak. Het vroegtijdig inschakelen van een budgetcoach is veel goedkoper dan een schuldhulptraject!

Als er tijdig een budgetcoach van BZB wordt ingezet, kan het bestedingsgedrag van de burger goed worden geanalyseerd en worden omgebogen naar een verantwoord uitgavenpatroon. Zo voorkom je dat burgers in dure schuldhulpverleningstrajecten komen of dat het probleem onhanteerbaar wordt.

Budgetcoach/consulent cao Sociaal Werk, Welzijn & Maatschappelijk

De Budgetconsulent is werkzaam binnen verschillende instanties, zoals algemeen maatschappelijke diensten, dak- en thuislozenopvang en welzijnsinstellingen. De Budgetconsulent richt zich op mensen die problemen hebben met het adequaat kunnen voeren van hun financiële huishouden, in hun relatie met instellingen, instanties en maatschappelijke instituties.

Doel van de functie

Het ondersteunen van de cliënt zodat deze, na beëindiging van het contact met de Budgetconsulent, inzicht heeft in zijn/haar uitgavenpatroon, de schulden grotendeels afgelost dan wel regelingen getroffen heeft, zodanig dat de cliënt zichzelf (weer) als zelfstandig persoon kan manifesteren ten opzichte van instanties en voorzieningen.

Resultaatgebieden

Vraag inventariseren

 • Verzamelt informatie over de financiële situatie van de cliënt;
 • Inventariseert het probleemoplossend vermogen van de cliënt en de motivatie om gedrag te veranderen;
 • Overlegt zo nodig in complexe financiële problemen met Bewindvoerder over mogelijkheden WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen).

Resultaat: Vraag geïnventariseerd, zodanig dat op basis van de verzamelde gegevens een analyse en een plan van aanpak kunnen worden opgesteld.

Plan van aanpak ontwikkelen

 • Stelt een contract op voor de dienstverlening, dat door de cliënt ondertekend moet worden;
 • Stelt een diagnose, waarbij de vraag en de mogelijkheden van een aanbod worden

geanalyseerd, rekening houdend met het vermogen tot handelen en het niveau van functioneren van de cliënt;

 • Stelt een plan van aanpak op;
 • Indiceert andere voorzieningen en instellingen.

Resultaat: Plan van aanpak ontwikkeld, zodanig dat de dienstverlening efficiënt en adequaat kan worden verleend, ook door een functionaris die het plan niet heeft opgesteld.

Plan van aanpak uitvoeren/realiseren

 • Geeft de cliënt inzicht in zijn/haar financiële situatie onder andere door inventarisatie van inkomsten, uitgaven en schulden;
 • Adviseert de cliënt, bijvoorbeeld over zijn/haar bestedingspatroon;
 • Verstrekt informatie over regelingen en voorzieningen;
 • Informeert de cliënt over mogelijke oorzaken van de financiële problemen;
 • Begeleidt de cliënt adequaat en efficiënt zowel kort- als langdurend;
 • Onderhandelt met schuldeisers en/of geldverstrekkers over schuldbemiddeling of schuldsanering;
 • Stelt een aflossingsschema op met de cliënt en begeleidt de gedragsverandering met betrekking tot het huishoudelijk management;
 • Verstrekt opdrachten ten behoeve van budgetbeheer, bijvoorbeeld leefgeld;
 • Verleent overige concrete diensten, zoals begeleiden naar instanties, formulieren invullen en opstellen brieven namens de cliënt;
 • Evalueert het plan van aanpak en stelt dit, zo nodig, bij. Indien de financiële situatie niet verbeterd is, doordat bijvoorbeeld schuldeisers niet akkoord gaan met afbetalingsvoorstellen, wordt de WSNP overwogen;
 • Onderhoudt en gaat contact aan met andere dienst- en/of hulpverleners, instanties en organisaties in het kader van de dienstverlening.

Resultaat: Plan van aanpak uitgevoerd, zodanig dat de doelen op een inzichtelijke en methodische manier (bijna) zijn behaald.

Dienstverlening optimaliseren

 • Signaleert maatschappelijke ontwikkelingen;
 • Signaleert mogelijke knelpunten in de dienstverlening;
 • Adviseert hulpverleners van andere organisaties op het terrein van schuldhulpverlening;
 • Bewaakt en ontwikkelt eigen beroepsuitoefening en professie in het algemeen;
 • Coördineert de eigen hulpverlening;
 • Verricht registratie-activiteiten;
 • Werkt mee aan de totstandkoming van plaatselijk samenwerkingsnetwerk van hulpverleners rond financiële problemen van huishoudens;
 • Draagt informatie aan die relevant is voor de instelling.

Resultaat: Dienstverlening geoptimaliseerd, zodanig dat cliënten zo effectief en efficiënt mogelijk kunnen worden geholpen.